خدمات شرکت توسعه سرمایه گذاری ویرا 

تدوین طرح کسب و کار

ارزیابی طرح های اقتصادی

2-1-استخراج هزینه های پروژه

2-2-محاسبه و پیشبینی درآمد های احتمالی پروژه

2-3-محاسبه دوره بازگشت سرمایه ارزش فعلی خالص – نرخ بازده داخلی – خارجی

توسعه سرمایه انسانی

مدیرت منابع انسانی
1- برنامه ریزی منابع انسانی
2- تجزیه و تحلیل شغل و مشاغل ایجاد شغل – کارآفرینی
3- طبقه بندی مشاغل
4- افکار سنجی و ایجاد طرح و پروژه با تحقیق گسترده بازار با عنایت به نیروی توان مند و متخصص
حوزه فناوری اطلاعات و انفورماتیک

1- ارائه راهکار های ماکروسافت
2- پیکر بندی و فایر وال ها
3- سیستم عامل
4- مجازی سازی
5- زیرساخت شبکه
6- ابزار امنیتی
7- ابزار مانیتورینگ
8- نرمافزار های مالی-بیمه ای
9- اراه خدمات کارگزاری در حوضه رمزارز ها و آموزش